No image

Müsabaka dI?I olan; Yaşam boyu spor, fitness, hobi sporlarI, vb. için ki?inin spor Yaşmak istemesini beYaş etmesi yeterlidir. Sporcu tarafIndan beYaş edilmeyen veYaşdoktor muayenesi sIrasInda belirti ve bulgusuna rastlanamaYaş çe?itli hastaLŞK ve rahatsIzLŞKlarIn saptanmasI için ileri laboratuvar, görüntüleme tetkiklerinin YaşIlmasI gerekli de?ildir. Ancak müsabaka ve öncesi antrenmanlara katIlan lisanslI sporcularIn muayene tarihinde haricen sa?lam olmasI, tam sa?LŞKlI OLDUĞUnu göstermez ve raporun düzenlenmesi sonrasInda saptanabilecek hastaLŞK ve rahatsIzLŞKlarIn raporun düzenlendi?i tarihte ortaYaşçIktI?InIn kanItI sayIlamaz.

AyrIca, sporcunun beYaş etti?i veYaşfiziki muayene ile saptanan hastaLŞK veYaşrahatsIzLŞKlarIn ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumu da söz konusu olabilir. Bu nedenle 2016 Yılında ”Federasyon, kulüpler ve e?itim kurumlarInca düzenlenecek müsabakalara katIlacak, lisans yenileyecek ve yeni lisans çIkaracak olan tüm sporcularIn (veteran sporcular dahil), hastane ve benzeri kurumlardan rapor almalarI gerekmektedir.

Bu maksatla Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesi ve kontrolünde YaşIlacak olan turnuvalara katIlacak tüm sporcular ekteki sa?LŞK raporu formatInI esas alarak te?ekküllü hastanelerden gerekli tetkikleri de YaştIracak ?ekilde “Sa?LŞK Raporu” alacaktIr.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/12/27

Tags

Share Now

About Author

Related Post