Müsabaka Yönetmeliği

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI

 

(8/1978, 31/1981, 4/1986 ve 88/1991 Sayılı Yasalar)

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu değiştirilmiş şekliyle 8/1978

Sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 19. ve 36. maddelerinin ve değiştirilmiş şekliyle Federasyon Tüzüğünün 11. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

TENİS MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tenis Müsabaka Yönetmeliği olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam:

2. Tenis Müsabakalarının; Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile (ITF) Uluslararası Tenis Federasyonunun kaide ve yönetmeliklerine uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülmesini, tenisin yurt sathında yayılmasını ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

ESAS HÜKÜMLER

Müsabaka Mevsimi:

3. Tenis müsabakaları mevsimi, yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır. Yaz mevsimi

1 Nisan’dan itibaren 31 Ekim’e, kış mevsimi ise 1 Kasım’dan 31 Mart’a kadardır.

Müsabaka Yerleri:

4. Tenis Müsabakaları, Uluslararası Tenis Müsabakaları şartlarına uygun sahalarda yapılır.

Müsabaka Kategorileri:

5. Tenis Müsabakaları aşağıdaki yaş kategorilerinde yapılır:

a) 18 yaşından büyük olanlar

b) 16-18 yaş grubunda olanlar

c) 14-16 yaş grubunda olanlar

d) 12-14 yaş grubunda olanlar

e) 12 yaşından küçük olanlar

Federasyonca gerek görüldüğü takdirde oyuncuların kendi yaş grubunun üstündeki gruplarda yapılacak müsabakalara girmelerine izin verilebilir.

Her kategoride tek, çift ve karışık dallarında müsabakalar yapılabileceği gibi takım müsabakaları da yapılabilir.

Müsabaka Kaideleri:

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde tenis müsabakaları, uluslararası tenis kaideleri ve tenis müsabaka, sevk ve idare kaideleri hükümlerine göre yapılır.

Müsabaka Çeşitleri:

7. Müsabakalar resmi ve özel olarak düzenlenebilir.

Resmi müsabakalar; ilk ve sonbahar teşvik müsabakalrı, Kıbrıs birincilikleri, kulüplerarası deplasmanlı tenis ligi müsabakaları ve Federasyon tarafından düzenlenecek diğer ferdi veya takımlararası, yurtiçi ve yurtdışı temsili ve milli karşılaşmalar ile Federasyon Kupası, Başbakanlık Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarıdır.

Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan karşılaşmalardır. Bunlar da Federasyon Programlarına alınabilir.

Müsabakaların Düzenlenmesi:

8. Resmi Müsabakalar, Federasyon, Özel Müsabakalar ise Federasyon ve tenis kulüpleri tarafında düzenlenir. Tenis kulüpleri, Federasyona müsabaka tarihinden en geç 15 gün önce bildirmek ve Federasyona yazılı olarak bildirmek koşuluyla müsabakalar düzenleyebilirler. Kulüpler, düzenleyecekleri müsabakaların niteliğini, kapsamını ve tertip komitesini ve hakemleri Federasyonun onayına sunmaları gerekmektedir.

Müsabakalara Girecek Oyuncular:

9. Federasyonca düzenlenecek müsabakalara Federasyon tarafından, tenis kulüplerinin düzenleyecekleri müsabakalara da kulüpler tarafından tespit edilecek sayıda Sağlık Raporlu oyuncular katılırlar. Kıbrıs KKTC birinciliği müsabakaları ile klasman turnuvalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamaz.

Ancak, kulüplerarası Deplasmanlı Tenis Ligi müsabakalarında takımlar her maç için en fazla iki yabancı uyruklı oynatabilirler.

Müsabakaların Tertip Komiteleri ve Görevleri:

10 Tertip Komiteleri aşağıdaki şekilde kurulur ve görevleri şunlardır:

a) Federasyon ve kulüpler tarafından düzenlenecek müsabakalarda Federasyon ve Kulüpler tarafından tenis tecrübesine sahip üç kişilik tertip komitesi ile bir başhakem seçilir. Kulüpler tarafından seçilen Tertip Komiteleri Federasyonun onayına sunulur.

b) Federasyon ve kulüpler tarafından düzenlenen müsabakaların idare işlerinden tertip komiteleri, teknik işlerinden de başhakem sorumludur.

Gerek tertip komitesi, gerekse başhakem tarafından verilecek kararlar kesindir.

c) Federsayon ve kulüpler tarafından seçilen tertip komiteleri gerek gördükleri

takdirde kendilerine yardımcı olmak üzere üçer kişilik yardımcı komiteler de kurabilirler.

d) Kulüplerarası Deplasmanlı Tenis Liginde görev yapacak baş hakem, gözlemciler

ve diğer görevliler Tenis Federasyonu tarafından tesbit edilir.

Oyuncuların Kategorilere Ayrılması:

11. Müsabaka tertip komiteleri gerekli gördükleri takdirde, Kıbrıs KKTC birinciliği

dışındaki diğer resmi ve özel müsabakaları birinci ve ikinci kategori üzerinden tertip

ederler ve oyuncuları, oyun kabiliyetlerine ve klasmandaki durumlarına göre

kategorilere ayırabilirler. İkinci kategoriye ayrılanlar kategorilerinde finalist oldukları

takdirde, komite kararıyle birinci kategoriye yükselirler.

Oyuncular bir yıl içinde yaptıkları müsabakalarda aldıkları derecelere göre, Tenis

Klasman Talimatı hükümlerine uygun olarak ve sahip oldukları puanlar dikkate alınarak

sıralanırlar.

12. Her müsabaka için bir orta hakemi görevlendirilir. Ayrıca lüzum görüldüğü

takdirde, orta hakeme yardımcı olmak ve sayısı 13’ü geçmemek üzere yardımcı

hakemlerde görevlendirilirler.

Tenis müsabakalarına katılan her oyuncu, tertip komitesi veya başhakemin isteği

üzerine hakemlik yapabilir.

Başhakem ve Diğer Hakemlerin Görev ve Yetkileri:

13. Hakemlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başhakem, müsabakanın hakemlerini tayin eder, müsabaka sırasında lüzum

görürse hakemleri değiştirebilir. Oyun sahasını, müsabakaların yapılacağı gün ve

saatleri tespit ve ilân eder. Başhakem kendisinde yardımcı seçebilir.

b) Orta hakemler, oyuna başlamadan önce file yüksekliğini, sahanın nizami olup

olmadığını, çizgilerin kurallara uygun çizilip çizilmediğini kontrol eder.

Oyun sırasında oyunculardan biri filenin alçak olduğunu ileri sürerse yeniden

kontrolünü yapar, çizgiler bozulduğu takdirde tekrar çizilir.

c) Başhakem, hakem ve yardımcı hakemlerin yukarıda belirtilenler dışındaki görev

ve yetkileri hakkında uluslararası tenis kaideleri ile Tenis Hakem Kuralları hükümleri

saklıdır.

Kıyafet:

14. Oyuncular, temiz , düzgün, beyaz renkli veya beyaz rengin hakim olduğu, tenis

sporunun geleneklerine uygun kıyafetle müsabakalara katılmak mecburiyetindedir.

Oyuncuların, antreman şortu, eşofman, yakasız, bisiklet yakalı gömlek veya tişört,

günlük giyiminde kullanılan gömlek ve elbise ile maçlara (ısınma dahil) katılmaları

yasaktır.

Kullanılacak tenis ayakkabılarının altlarının saha zeminini bozmayacak nitelikte olması

şarttır.

Oyuncuların maç sırasında giydikleri kıyafetleri ve ayakkabıları üzerinde bulunabilecek

marka, amblem, sembol ve benzeri bilcümle tanıtıcı yazı ve resimler 13 santimetre

kareden daha büyük ebatta olamaz.

Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranan oyuncu, müsabaka başhakeminin ikazına

rağmen kıyafetini bu maddede belirtilen biçimde düzeltmezse maçı oynamasına izin

verilmez ve hükmen mağlup addedilir.

Seri Başlarının (Seed) Tespiti:

15. Yıl içinde yapılacak ilk klasman turnuvasında seri başları bir önceki yılın Kıbrıs

yeni klasmanında oyuncuların sahşp oldukları puanları dikkate alınarak tespit olunur. O

yıl yapılacak ikinci klasman turnuvasında ise seri başları, bir önceki yılın Kıbrıs tenis

klasmanında oyuncuların sahip oldukları puanlara o yıl yapılan birinci klasman

turnuvasında oyuncuların almış oldukları puanlar eklenmek suretiyle elde edilecek

toplam puanlarına göre tespit olunur.

Seri Başlarının (Seed) Adedi ve Yerleşimi:

16. Müsabakaya katılan oyuncu adedinin 16 veya daha az olması halinde 4 adet, 64

veya daha az olması halinde 8 adet ve 64’den fazla olması halinde de 16 adet seribaşı

(seed) olur.

a) Seri başı adedi 4 olduğu takdirde; (16-32’lik turnuva) 1 numaralı seri başı fikstürün en üstüne,

2 numaralı seri başı fikstürün en altına,

3 ve 4 numaralı seri başları kur’a ile tespit edilmek suretiyle ilk çıkan üstten 5. sıraya ikinci çıkan üstten 12. sıraya yerleştirilir.

b) Seri başı adedi 8 olduğu takdirde; (32-64’lük turnuva)

İlk 4 seri başı yukarıda (a) bendinde belirtilen şekilde yerleştirildikten sonra, 5 ile 8 seri başları kur’a ile tespit edilmek suretiyle ilk çıkan fikstürün birinci çeyreğinin en altına, ikinci çıkan fikstürün ikinci çeyreğinin en altına (32’de üstten 16. sıraya), üçüncü çıkan fikstürün üçüncü çeyreğinin en üstüne (32’de üstte 17. sıraya), dördüncü çıkan fikstürün dördüncü çeyreğinin en üstüne, (32’de üstten 25. sıraya) yerleştirilir.

c) Seri başı adedi 16 olduğuna takdirde; (64 veya daha fazla iştiraklı turnuva) ilk 8 seri başı yukarıda (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şekilde yerleştirildikten sonra, 9 ilâ 16. seri başları kur’a ile tespit edilmek sureti ile yukarıdan aşağıya doğru fikstürün her 1/8’inin boş olan üst ve altına sıraya yerleştirilir.

Müsabakaya katılan oyuncu adedi 16, 32, 64 gibi dört sayısının misli sayıda olmadığı takdirde bazı oyuncular aşağıdaki şekilde birinci turda maç oynamadan tur atlarlar.

– Bir adet tur atlama halinde 1 numaralı seri başı tur atlar.

– İki adet tur atlama halinde 1 ve 2 numaralı seri başları tur atlar.

– Üç tür atlama halinde 1 ve 2 numaralı seri başları tur atlar.

– Dört adet tur atlama halinde 1,2,3,4 numaralı seri başları i le 5,6,7,8 numaralı seri başları arasında yapılacak kur’a sonunda kur’ayı kazanan tur atlar ve daha fazla adette tur atlama hallerinde de yanı şekilde kur’a ile ve fikstürün her kısmına mümkün olduğu kadar eşit üzere dağıtılır.

Bu şekilde seri başları ve tur atlayanlar tespit edildikten sonra müsabakaya

katılan diğer oyuncular (ve varsa “hak kazanma” müsabakalarından gelenler)

yerleştirilirler.

Hak kazanma müsabakalarında oyuncu adedi asıl müsabaka fikstüründeki adedi

geçemez. Hak kazanma müsabakalarından gelmek suretiyle asıl fikstüre en fazla 4 ve

32’nin altındaki fikstürde ise en fazla 2 yer ayrılır.

(Seri başlarının yerleştirilmesine dair örnekler işbu Yönetmenliğin ekindedir.)

Müsabakanın Tehiri:

17. Hakem veya başhakem , hava şartlarının müsait olmaması , saha şartlarının elverişli

olmaması veya havanın kararması gibi sebeplerde maçı durdurabilir. Durdurma kararı

hakem tarafından alınmış ise , bu durumun hakem tarafından derhal başhakeme

bildirilmesi gerekir.

Maçın başka bir güne tehirine ait kararların alınmasına ancak başhakem yetkilidir.

Uluslararası tenis kuralları ile Tenis Hakem Kuralları hükümleri saklıdır.

Müsabaka Neticelerinin Tescili:

18. Federasyonun düzenlendiği müsabakalarının neticeleri Federasyon tarafından,

kulüplerin düzenlediği müsabakaların neticeleri ise kulüp tarafından tescil edilir.

Kulüpler tarafından düzenlenen müsabakaların neticeleri, müsabakanın bitiminden

itibaren en geç bir hafta içinde tablo halinde yazılı olarak Federasyona bildirilir.

İtirazlar:

19. Oyun esnasında sahada meydana gelen mücerret bir pozisyonun gerçekte nasıl

oluştuğu hususunda verilecek kararlar hakem ve yardımcı hakemlerine ait olup bunların

verecekleri kararlar kesindir.

Ancak hakemin, tenis kaidelerinin uygulanmasına dair kararları hakkında oyuncuların

anında başhakem nezdinde itirazda bulunmaya hakları vardır. Bu durumda, başhakemin

vereceği karar kesindir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki itirazlar Tertip Kominetisine veya Federasyona

yazılı olara yapılır ve Komitenin veya Federasyonun bu hususta vereceği karar kesindir.

Ödül:

20. Müsabakalar sonucunda derece alan takımlara ve oyunculara Federasyon veya

müsabakayı düzenleyen kulüp tarafından kupa, şilt, madalya gibi ödülleri verilir.

Milli takımın kazandığı kupa, şilt ve sertifikalr Federasyonda muhafaza edilir.

Ceza Hükümleri:

21. Uluslararası Tenis Hakem Kurallarının ceza puanlaması sistemi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka esnasında veya müsabaka dışında cezayı gerektiren hareketleri bulunanlar başhakemin veya tertip komitesinin vereceği yazılı rapora istinaden Federasyon tarafından Ceza Kuruluna sevk edilirler.

Bunlardan:

a) Duyulacak şekilde küfür eden, kötü söz söyleyenler (Ceza Puanlama Sistemi-

Kod C)

b) Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar (CPA-Kod D)

c) Sözle saldırganlık yapanlar (CPS – Kod F)

d) Cismani saldırganlık yapanlar (CPS – Kod G)

e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar, müsabakadan önce veya müsabaka sırasında alkollü içki kullananlar (CPS – Kod K) tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevkedilirler. Bu şekilde tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler haklarında alınacak karara kadar müsabakaya katılamazlar.

Diğer Hükümler:

22. Müsabakalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:

a) Yurt dışında memleketimizi temsil edecek veya özel karşılaşmalar yapacak kulüpler, iştirak edecekleri müsabaka için önceden Federasyondan izin almak zorundadırlar.

b) Bu şekilde, Federasyondan izin alarak yurt dışına gidecek olan kulüpler, Federasyonca görevlendirilecek bir müşahidi gidecekleri müsabakaya beraberlerinde götürürler.

c) Müsabakaya fikstürün düzenlenmesinden sonra hiçbir müsabık yerini başka bir oyuncuya vermek veya değiştirmek yetkisine sahip değildir.

d) Fikstürün düzenlenmesi ve kur’aların çekilişinde tertip komitesinin görevlerine müdahale etmemek şartıyla oyuncular da hazır bulunabilirler.

e) Müsabakaların hangi saate kadar oynatılacağı müsabakanın başlamasından önce başhakem tarafından tesbit ve ilân olunur. Başka bir güne ertelenmesine başhakem tarafından karar verilen veya kurallar gereği durdurulan bir maçın aynı gün veya başka bir güne ertelenmesi halinde maça kaldığı yerden, aynı puan, oyun ve set durumu, oyuncuların sahadaki duruş yerleri ve toplarla devam olunur.

f) Müsabakalara ilân olunan saatte başlanır. Bekleme müddeti yoktur. Oyuncuların ilân olunan saatte oyuna başlayacak şekilde hazır bulunmaları şarttır. Vaktinde sahada hazır bulunmayan oyuncu başhakem kararı ile hükmen yenik sayılır.

Ancak, turnuva gibi birden çok müsabakanın oynanması gereken hallerde ilk maçın saati ilân edilir, sonraki maçlar müteakiben ve aralıksız olarak oynanır. Önceki maçın bitiminde bir sonraki maçın oyuncularının hazır bulunmaları zorunludur.

g) Müsabaka hakemlerinin kendilerine görev verilen maçların başlama saatinden en az onbeş dakika önce müsabaka mahallinde hazır bulunmaları zorunludur.

h) Başhakem ve hakemlerin herhangi bir müsabaka ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde iddiaya girmeleri, bahis oynamaları kesinlikle yasaktır.

i) Başhakem ve hakemlerin diğer görevlilerin kararları ve bildirimleri hakkında açıklamalarda bulunmaları veya tenkid etmeleri uygun değildir. Bu husustaki tenkid ve açıklamalarını ancak o görevliye veya başhakeme bildirebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL HÜKÜMLER

Kulüplerarası Deplasmanlı Tenis Ligi:

23. Kulüplerarası Deplasmanlı Tenis Ligi, Lige iştirak edecek kulüplerin bayan ve erkek takımlarının katılmasıyla kurulur.

Teknik Hususlar:

24. Kulüplerarası Deplasmanlı Tenis Liginin düzenlenmesine idare ve teknik konularda uygulanan usul ve esaslara ilişkin talimat, Tenis Federasyonu tarafından yapılır ve duyurulur.

Bu talimatta, lige katılacak takımların sayısı, takımların guruplara dağılımı, müsabaka programları, ligden düşme ve lige yükselme esasları ile Federasyon Kupası Başbakanlık Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası esasları da belirtilir. Bu genelgede gerekli hallerde Federasyonca her zaman değişiklik yaplabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Genelgede yer alan hükümler:

25. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Tenis Federasyonun vereceği karar kesindir.

26. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Ek:- 16. maddede belirtilen “Seri başlarının (seed) adedi ve yerleşimi”ne ait örnekler aşağıda gösterilmiştir:

16 iştirakli turnuvada 4 adet “seed” seri başı yerleştirilmesi:

1. 1 numaralı seed

5. 3 veya 4 (Kurada ilk çıkan)

8. ÜST

9. ALT

12. 3 VEYA 4 (Kurada ikinci çıkan)

16. 2 numaralı seed

32 iştirakli turnuvada 8 adet “seed” seri başı yerleştirilmesi:

1. 1 numaralı seed

8. Seed 5, 6, 7, 8 (Kur’ada ilk çıkan)

9. Seed 3 veya 4 (Kur’ada ilk çıkan)

16. Seed 5,6,7,8 (Kur’ada ikinci çıkan) ÜST

17. Seed 5,6,7,8 (Kur’ada üçüncü çıkan) ALT

24. Seed 3 veya 4 (Kur’ada ikinci çıkan)

25. Seed 5, 6,7,8 (Kur’ada dördüncü çıkan)

32. 2 numaralı seed

64 iştirakli turnuvada 16 “seed” seri başı yerleştirilmesi:

1. 1 numaralı seed

8. 9,10,11,12,13,14,15,16 (İlk çıkan)

9. (İkinci çıkan)

16. 5,6,7,8 (Kur’ada ilk çıkan)

17. 3 veya 4 (Kur’ada ilk çıkan)

24. 9.10,11,12,13,14,15,16 (Üçüncü çıkan)

25. (Dördüncü çıkan)

32. 5,6,7,8 (Kur’ada ikinci çıkan) ÜST

33. 5,6,7,8 (Kur’ada üçüncü çıkan) ALT

40. 9,10,11,12,13,14,15,16 (Beşinci çıkan)

41. (Altıncı çıkan)

48. 3 veya 4 (Kur’ada ikinci çıkan)

49. 5,6,7,8 (Kur’ada dördüncü çıkan)

56. 9,10,11,12,13,14,15,16 (Yedinci çıkan)

57. (Sekizinci çıkan)

64. 2 numaralı seed

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU

2006 YILI

YAŞ GRUPLARI MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

1-KATILIM:

12,14,16 18 ve BÜYÜKLER Yaş grubu (=YG) turnuvalarına ‘kendi yaş grubundan’ ve bir ‘alt yaş grubundan’ belirlenen puan ve/veya klasmandaki oyuncular katılabilir.

Buna ek olarak; 16 YG yer alan oyuncular BÜYÜKLER turnuvalarına, 14 yaş grubu oyuncuları 18 YG turnuvalarına katılabilirler. Bir oyuncu bir faaliyet haftasında sadece bir turnuvaya katılabilir.

Veya Tenis Federasyonu turnuvaya katılacak oyuncu sayısına göre

Farklı bir statü belirleye bilir.

2005 yılı 10 Yaş turnuvalarının herhangi birinde final veya yarıfinal oynayanlar 12 Yaş müsabakalarına katılabilirler.

2-YAŞ KATEGORİLERİ

Yaş Grubu Doğum Yılı

10 yaş 1996–1998 arası

12 yaş 1995 ve 1994

14 yaş 1993 ve 1992

16 yaş 1991 ve 1990

18 yaş 1989 ve 1988

BÜYÜKLER 1987 ve daha büyük

3-TURNUVA STATÜLERİ:

10 Yaş Turnuvaları üç kısa set (4’ü bulan) üzerinden oynanacaktır. Sette oyunlar 4–4 olması durumunda Tıe-Break oyunu oynanacaktır.

5 ve daha az sayıda sporcu olan kategorilerde Round-Rubin (herkesin herkesle oynama) sistemi uygulanacaktır.

6 sporcu olan kategorilerde sporcular 3’er kişilik 2 gruba ayrılacaklar. Her grupta sporcular bir birleriyle oynayacaklar. İki grubun birincileri final maçını oynayacaklar.

7 ve üzerinde sporcu olan gruplarda müsabakalar fikstür belirlenerek eleme usülü ile oynanır. Sporcuların ilk maçların sonunda turnuvaya veda etmemeleri için consolation (telafi) müsabakaları düzenlenebilir. Müsabaka sayısının çok olması halinde telafi müsabakaları yedi oyundan az olmamak üzere başhakem kararı ile değiştirilebilir. ‘Yeterli kort ve zamanın olması halinde’

Bütün turnuvalar 3 set ve her sette ‘tie-break’ uygulanacak ‘olağan üstü durumlar hariç’

4-KLASMAN LİSTELERİ

Her turnuva için turnuva müracaat tarihinden önce KKTF tarafından ilan edilen son klasman listeleri esas alınır.

5-BAŞVURULAR

Turnuvaya katılacak tüm sporcular kendileri veya kulüpleri aracılığıyla turnuva tarihinden yedi iş günü öncesinden federasyona katılım belgesi doldurarak müracaat etmelidirler. Müracaat eden sporcular lisans işlemlerini tamamlamalıdırlar.

Oyuncular turnuva fikstürü oluşturulduktan sonra turnuvadan çekilemezler. Böyle bir talep sadece doktor raporu veya sporcunun ailesinin veya kulübünün gerekçeli başvurusu ile turnuva başhakeminin uygun görmesi ile mümkün olabilir. Buna uymayan oyuncular Tenis Federasyonu tarafından cezalandırılacaktır.

Herhangi bir sebeple kulüpler eksik müracaatta bulunurlar ise, listelerde yer almayan oyuncular, süresinde ve aynı şekilde turnuvalara katılım için kendileri de müracaat edebilirler. Başvuruda bulunmayan oyuncular turnuvalara hiçbir surette giremezler.

6-TURNUVA BAŞLANGICI

Sporcuların turnuvada maçların başlamasından ½ saat önce check –in (son kayıt) yaptırmaları gerekmektedir. Herhangi bir sporcu maç çağrısı yapıldıktan 15–30 dk. sonra gelmesi durumunda maça 1 oyun geriden başlama ve kura hakkını kaybetme cezası alır. Haklı bir mazereti olmadan ve mazeretini başhakeme bildirmeden maç çağrısından 30 dk.’dan daha geç gelen sporcular ise hükmen yenik sayılırlar.

7-FİKSTÜR OLUŞUMU

1 ve 2 nolu seri başları belirtilen yerlere yerleştirilecektir. 3 ve 4 nolu seri başları ve diğer dörtlü gruplar kura ile yerleştirilecektir. Kura yerleştirmesi sonucu puan sırası dikkate alınmadan kura sırası uygulanacaktır. Kura sırası ne olursa olsun bay geçecek oyuncu puan sırasına göre belirlenecektir. Yerleştirme sırasında eşit puanlı oyuncuların sayısı yerleştirilecek oyuncu sayısından fazla ise, eşit puanlı oyuncular arasından kura çekilir.

8-BAŞHAKEM

Başhakem turnuvanın yönetilmesi ile ilgili teknik konuların tek yetkili ve sorumlusudur. Turnuva başlamadan önce turnuvaya katılanların en geniş katılımı ile ( oyuncular, antrenörler, yöneticiler ve aileler ) turnuva konusunda bilgi verir.

Turnuva gözcü hakemlerin gözetiminde oynanır, başhakemin gerek gördüğü maçlar kule hakemi ile oynanır. Sporcular istendiği zaman hakemlik yapmak zorundadır.

9-MÜSABAKA İLANLARI

Müsabaka mahallinde turnuvanın resmi saati ve Başhakem Duyuru Panosu bulunacaktır. Duyuru Panosuna asılan maç programları ve her duyuru sporcu ve yöneticilere tebliğ mahiyetindedir. Duyurulan müsabaka programları veya başkaca konular gerek görüldüğü takdirde başhakemce yeniden değiştirile bilir.

10-İTİRAZLAR

Oyun esnasında sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl olduğu hususunda verilecek karalar hakem ve yardımcı hakemlerine ait olup bunların verecekleri kararlar kesindir.

Ancak, hakemin tenis kaidelerinin uygulanmasına dair kararları hakkında oyuncuların anında başhakem nezdinde itirazda bulunmaya hakları vardır. Bu durumda başhakemin vereceği karar kesindir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki itirazlar başhakem aracılığı ile KKTF’ a iletilir. KKTF başkaca yollardan iletilecek müracaatları görüşemez. KKTF kararları başkaca itiraz merci olmamak üzere kesindir.

11-KIYAFET

Oyuncular temiz ve düzgün tenis kıyafeti ile (iç çamaşır grubunu çağrıştırmayan) müsabakalara katılmak mecburiyetindedirler. Soğuk havalarda başhakemin izni ile ısınmada ve maçlarda uygun eşofman giyebilirler.

Oyuncuların tenis ayakkabılarının altları saha zeminini bozmayacak şekilde olmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranan oyuncu, müsabaka hakeminin veya başhakemin ikazına rağmen kıyafetini bu maddede belirtilen biçimde 5 dakika içinde düzeltmez ise maçı oynamasına izin verilmez ve hükmen mağlup edilir.

12-CEZA HÜKÜMLERİ

Müsabaka esnasında veya müsabaka sonrasında cezayı gerektiren hareketlerde bulunanlar başhakemin veya tertip kurulunun vereceği yazılı rapora istinaden Federasyon tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

Bunlardan:

a) Turnuva mahallinde; maç içinde veya dışında duyulacak şekilde kendine, rakibine, hakeme ve seyircilere küfür eden, kötü söz söyleyenler,

b) Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar,

c) Sözlü saldırıda bulunanlar,

d) Fiziksel saldırıda bulunanlar,

e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabakada alkollü içki kullananlar,

Başhakem tarafından turnuvadan otomatikman ihraç edilirler. Başhakem tarafından ihraç edilenler hak ettikleri bir sonraki turnuvada oynayamazlar. Ayrıca, tedbirli olarak Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilirler, haklarında alınacak karara kadar turnuvalara katılamazlar.

Aşağıda yazılı hallerde yaş grubu gözetmeksizin herhangi birini işleyen sporcular, Federasyon Yönetim Kurulunun vereceği cezaya çarptırılırlar.

a) Fikstürde yer almasına rağmen hiçbir mazeret (doktor raporu vs.) göstermeyerek turnuvaya katılmayan oyuncular.

b) Kulüplerce Federasyona gönderilen sporcu bilgi forumlarındaki doğum tarihleri ile lisanslarındaki doğum tarihlerinin uyuşmaması,

c) Fikstürde yer alıp ta müsabaka saatinde hazır bulunmayan sporcular,

d) Müsabakalardan hakem kararı ile ihraç edilenler

e) Hakemin ikazına rağmen 11. Maddede ki şekilde kıyafetini 5 dakika içerisinde düzeltmeyip müsabakaya başlamadan mağlup olanlar.

13- BAŞHAKEM YAPTIRIMI

Turnuva süresinde başhakem oyuncuya turnuva sırasında tebliğ etme ve maç raporunda belirtmek sureti ile idari yaptırım verebilir. Bu idari yaptırımı gerektiren haller: 1-antrenörün maça karışması, 2-ebeveynlerin maça karışması, hakeme müdahale etmesi 3- oyuncunun sportmenlik dışı hareketleri, 4- oyuncu ve antrenörlerin turnuva sırasında beklenen davranışları çiğnemeleri halinde.

14- MİLLİ TAKIM BELİRLEME

Milli Takımların seçimi; Tenis Federasyonu ve belirlenmiş Milli Takım antrenörlerinin ortak görüşü ile yapılır. Milli Takımlar için başarı ve temsil hedefi öncelikli hedef olup; stratejik hedeflere ve döneme göre direkt seçim uygulaması yapılabilir