No image

TENIS KULÜBÜ BA?KANLŞKLARINA

ILGI : — Spor Dairesi Müdürlü?ünün 21 EKIM 2015 gün ve SpD.000.15/15/1044 saYılı YaşIsI,
— KKTF Ba?kanlI?InIn 26 Ekim 2015 gün ve SAYI: 2015-06 saYılı YaşIsI,

Spor Dairesi Müdürlü?ünün ve KKTF Ba?kanlI?InIn yukarIda tarih ve sayI numaralarI verilen YaşIlarda, kulüplerin Yaşaca?I her türlü turnuva, organizasyon, etkinLŞK ve faaliyetin izin alInarak YaşIlmasI gerekti?i konusu bildirilmesine ra?men federasyona ba?lI birkaç kulübün, yönetim de?i?ikli?i olmasIndan veYaşbilgileri güncellemediklerinden YaşacaklarI faaliyetleri bildirmedikleri tespit edilmi?tir.

Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna ba?lI kulüplerin yukarIda belirtilen konularla ilgili taleplerini faaliyet tarihinden en az 15 gün önce YaşIlI olarak bildirmeleri ve gerekli izinleri almalarI gerekti?i konusunun yeniden hatIrlatIlmasIna ihtiYaş OLDUĞU de?erlendirilmi?tir.

SaygIde?er kulüplerimizin konuYaşdaha duYaşlI olmalarInI, müracaat edilmeden ve izin alInmadan faaliyet YaşIlmasIna müsaade edilmeyece?inin, hiçbir ?ekilde destek olunmaYaşa?InIn ve federasyonun gerekti?inde YaştIrImlarda bulunabilece?inin bilinmesini ve gere?ini rica ederim.

YÖNETIM KURULU ADINA

Saffet BARUTCU
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu
Ba?kan

 

Haber oluşturulma tarihi : 2016/04/21

Tags

Share Now

About Author

Related Post

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.