Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tüzüğü

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI

( 8/78 – 31/81 – 4/86 ve 88/91 Sayılı Yasalar )

18 ve 36. Madde Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Genel Kurulu değiştirilmiş halindaki Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 18. ve 36. maddelerinin kendilerine verdiği yetkileri kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

1. Kısa Adı
Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Tüzüğü olarak isimlendirilir ve R.G. aşağıda Esas Tüzük olarak anılan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 18.6.1993 Tüzüğü ile birlikte okunur. Ek II A.E. 286

2.Tefsir
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Dernek” sporla uğraşan kulüp veKuruluşları;

“Federasyon” Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu;

“Başkan” Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanını;

“Sporcu” Tenis Sporu dalında uğraş veren bir Tenisçiyi anlatır.

3.Federasyonun adı
Kuruluş adı : Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’dur.

4.Federasyonun adresi:
Federasyonlar Lokali – Lefkoşa

5.Federasyonun Amacı:
Tenis sporu dalında faaliyetleri uluslararası kurallara göre düzenler, yönetir ülkeye yayar, geliştirir, ve bu dalda ülke dahilinde ve haricinde Devleti temsil eder.

6.Federasyona Giriş:
Tenis, sporu dalında faaliyet gösteren Tüzüklerinde aranılan koşullara sahip olan ve Spor Dairesi’ne kaydını yaptıran ve aidatını ödeyen dernekler Federasyon üyeliğine durumları kontrol edildikten sonra Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilirler.

(1) Federasyona üyelik koşulları şunlardır:

a) Başvuru sahibi derneğin en az bir tenis kortuna sahip olması veya:

b) Bulunduğu bölgede tenis kortu bulunması ve bu kortları kullanabileceğine ilişkin yazılı onayı bulunması;

c) En az dört sporcuya lisans çıkaracak düzeyde olması;

d) Yukarıdaki hususları yerine getiremeyecek dernekler bir yıl süre ile geçici üye olarak kabul edilirler. Federasyonca düzenlenecek en az iki resmi müsabakaya katılmadıkları takdirde geçici üyelikten men edilirler.

(2) Geçici üye dernekler Federasyon genel kurulunda oy kullanamazlar.

(3) Bir yılın sonunda Federasyon Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede koşulları yerine getiren dernekler asil üyeliğe geçerler ve Genek Kurul toplantılarında oy hakkına sahip olurlar.

7. Üyeliğin Yenilenmesi:
Federasyona üye dernekler ilk kayıt ücreti olarak yenilenmesi KKTC’de ilgili zamanda yürürlükte olan asgari ücretin yüze on’u (%10) öderler. Üye dernekler her takvim yılı için ilgili zamanda yürürlükte olan asgari ücretin yüzde beş’i (%5)’ni ödeyerek kayıtlarını yenilerler.”

8.Üyelikten İhraç:
Bir dernek, Beden Eğitimi ve Spor Yasası, Ceza Tüzüğü ve Tüzük Hükümler gereğince Federasyon üyeliğinden geçici veya sürekli olarak ihraç edilebilir.

9.Yönetim Organları:
Federasyon aşağıdaki Kurullarca yönetilir:

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Ceza Kurulu

A- GENEL KURUL

10.Genel Kurul:
Genel Kurul Federasyonun en yüksek karar organıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Federasyona üye derneklerin birer temsilcisinden oluşur.

11.Genel Kurulun Görevleri:
Yönetim Kurulu Başkanını seçmek, Yönetim Kurulu üyelerini onaylamak, Bu tüzükte öngörülen ve Tüzük Kurallarının uygulanmasına olanak sağlayan Ceza, Müsabaka ve diğer Yönetmelikleri yapmak, Tüzük ve Yönetmeliklerin zaman ve gereksinimine göre tadil etmek, Federasyon faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütüldüğünü denetlemek. Spor Şurasında Federasyonu temsil edecek kişi veya kişileri belirlemek.

12.Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Genel Kurul her yıl Başkan veya Yönetim Kurulunun daveti ile olağan şekilde Ocak ayı içerisinde toplanır. Toplantının yer, gün, saat ve gündemi asgari bir hafta önceden üye derneklere yazılı olarak bildirilir ve Federasyon Lokalinin ilân tahtasına asılır. En az bir Türkçe gazetede ilân edilir.

13.Divan:
Federasyon Başkanının başkanlık süresinin tamamlanmadığı veya herhangi bir nedenle başkanlık görevi sona ermediği hallerde Genel Kurula başkanlık eder. Üye derneklerin temsilcilerinden ve en fazla oyu olan iki sekreterin seçilmesi ile kongre divanı oluşturulur.

14.Federasyon Başkanlığının Boşalması:
Başkanın görev süresi tamamlanmadan görevden ayrılması veya herhangi bir nedenle başkanlık görevinin boş kalması halinde Genel Kurula Federasyon Genel Sekreteri başkanlık eder. Başkan ve Yönetim Kurulunun topluca istifaları söz konusu olduğu zaman Genel Kurula Spor Dairesi Müdürü başkanlık eder.

15.Genel Kurulun Çoğunluğu:
Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanı tarafından açılır. Çoğunluğun olup olmadığını tespit etmek üzere yoklama yapılır. Genel Kurulun toplanabilmesi için üye tam sayısının yarıdan fazlasının bir araya gelmesi koşuldur.

16.Genel Kurulda Çoğunluğun Sağlanamaması:
Genel Kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantıya yarım saat ara verilir. Aradan sonra en az üçte bir üyenin hazır olması ile Genel Kurulda oturum açılır. Belirtilen bu çoğunluğun da olmaması halinde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte yapılmak üzere tehir edilir. Bu durumda mevcut üye sayısına bakılmaksızın oturum yapılır. Genel Kurul toplantılarına üst üste iki defa katılmayan kulüpler Federasyon faaliyetlerinden ihraç edilirler.
Genel Kurulda çoğunluk sağlandıktan sonra herhangi bir temsilcinin ayrılması, toplantının geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemez.

17.Temsilci:
Üye derneklerin başkan veya faal organlarında görev almış temsilcileri, derneklerinin mühürünü ve Yönetim Kurulu Başkanının imzasını taşıyan ve temsilcinin isim ve temsil süresini belirten bir belgeyi Genel Kurul Başkanın ibraz eder.

18.Oy Hakkı:
Genel Kurul Başkanı ve her temsilcinin birer oyu olur. Oyların eşitliği halinde,başkanın ikinci bir oy hakkı olur.

19.Genel Kurul Gündemi:
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının müzakeresini istediği hususlar gündeme alınır.

20.Genel Kuruldan Karar İçin Nisap:
Genel Kurulda kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ancak sağlanan oy çoğunluğunun üye tam sayısının en az dörtte birinden fazla olması koşuldur. Beş temsilcinin isteği üzerine oy verme gizli olarak yapılır.

21.Genel Kurulda Oylama:
20’nci maddede öngörülen yeterli oyu sağlayamayan madde ve maddeler hakkında müsbet veya menfi karar vermek üzere en çok iki defa (tur) daha Genel Kurulu onayına sunulur. Yeniden yeterli oyu sağlayamayan konular için intikalinden en geç bir ay içerisinde nihai karar için sadece ilgili maddeleri içeren bir gündem ışığında bir defaya mahus olmak üzere Genel Kurula gidilir.

22.Genel Kurul Zabıt ve Kararların Muhafazası
Genel Kurul müzakere zabıtları ve kararları kongre divani tarafından imzalanarak, muhafaza edilmek üzere Federasyon Yönetim Kuruluna verilir. Federasyon Yönetim Kurulu Genel Kurul kararları ile Federasyon organlarına seçilen veya atananların isimlerini gerekli yerlere yazı ile bildirmek zorundadır.

23.Olanağüstü Toplantı:
Genel Kurul, önemli ve ivedi hallerde olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

a) Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulunun kararı ile;

b) Federasyona üye derneklerin tam sayısının üçte birinden fazlasının yazılı talebi ve Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulunun yazılı veya sözlü daveti üzerine kararın alınmasından veya istek ve talebin ulaştırılmasından en geç bir ay içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantı yapılması için vaki yazılı taleplerde gerekli nedenlerin ve müzakeresi istenen hususların Federasyon Yönetim Kuruluna bildirilmesi koşuldur. Aksi halde toplantı istemi dikkate alınmaz. Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular hiçbir şekilde müzakere edilmez.

Olağanüstü Genel Kurulda gündem vaki istekleri dikkate alarak Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

B- YÖNETİM KURULU

24.Yönetim Kurulu:
Federasyon Başkanı Başkan adayları arasından Genel Kurul tarafından oy çokluğu ve Federasyona üye derneklerin tam sayısının en az üçte birinden fazlasının müsbet oyları ile iki yıl için seçilir. Başkanlık seçiminde adaylardan herhangi birisinin öngörülen yeterli oyu temin edememesi halinde durum en çok iki defa (tur) daha Genel Kurulun oyuna sunulur. Yeterli oyun yeniden sağlanamaması halinde Başkanlık seçimi ileride (en çok 15 gün sonra) yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündem uyarınce ve/veya Tüzük hükümleri gereğince yapılır.

25.Federasyon başkanlığına Adaylık Başvurusu:
Federasyon Başkanlığına aday olmak isteyen bireyler, müracaatlarını seçimden en az 48 saat önceden Federasyon Yönetim Kuruluna yaparlar. Federasyon Yönetim
Kurulu, Başkanlığına aday olan ve aranan vasıflara haiz adayların listesini seçimden 24 saat önceden Federasyonun ilân tahtasına asmak sureti ile ilân etmek mecburiyetindedir.

26.Federasyon Başkanı Adaylığına Müracaat Edecek Olanlarda Aranan Vasıflar:

Başkan adaylığına müracaat edecek olanlardan aranacak vasıflar:

a) K.K.T.C. yurttaşı olmak

b) 25 yaşını bitirmiş olmak

c) Yüz kızartıcı suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak

27.Başkanın Yönetim Kurulu Üyelerinin isim Listelerini Genel Kurulun Onayına Sunması:
Federasyon Başkanı, seçimi mütakip Yönetim Kurulu Üyelerinin isimlerini liste halinde Genel Kurulun onayına sunar. Çoğunluk toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan ve üye tam sayısının üçte birinden fazlasının oyu ile sağlanır. Genel Kurulun onaylamaması halinde Başkan iki defa daha, listesini değiştirmek sureti ile Genel Kurulun onayına sunar. Yine onaylanmaması halinde Başkan düşer ve en çok 15 gün sonraki Genel Kurulda yeniden seçim yapılır.

28.Federasyon Yönetim Kurulunda Görev alacak olanlar:
Federasyon Yönetim Kurulunda görev alacak olanların, üye derneklerin faal organlarında bulunmaması ve faal sporcu olmaması gerekmektedir

Yönetim Kurulu Şu Üyelerden Oluşur:

1) Başkan

2) As Başkan (İdari)

3) As Başkan (Teknik)

4) Genel Sekreter

5) Muhasip Veznedar

6) Spor İşleri Sorumlusu

7) Basın ve Halka İlişkiler Sorumlusu

8) Dış İlişkiler Sorumlusu

9) Bölge Temsilcileriyle İlişkiler Sorumlusu

10) Hakem İşleri Sorumlusu

11) Sosyal İşler Sorumlusu

29.Başkanın Görevleri:

BAŞKAN

Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Federasyon Tüzüğünün özüne uygun olarak Federasyonu temsil eder.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Ceza Kuruluna başkanlık eder ve yönetir. Alınan kararları uygular veya uygulatır. Uluslararası tenis kurallarının uygulanmasını sağlamak, antrenör ve hakem yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapar.
Lisans ve her çeşit başarı belgelerini ve yazışmaları imza eder. Gerekli görüldüğü zaman Genel Kurul veya Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Boşalan Yönetim Kurulu ve Ceza Kurulu üyelerinin yerine yenilerini atar ve ilk Genel Kurulda onaya sunar. Federasyon adına demeç ve beyanat verir.

AS BAŞKAN (İdari):

Başkana görevlerinde yardımcı olur, başkanın gaybubetinde Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, yıllık faaliyet programını hazırlarlar.

AS BAŞKAN (Teknik):

Tüm teknik konularda başkana yardımcı olur, Yönetim Kurulundaki teknik sorumlular arasında koordinasyonu sağlar, tüm organizasyonlarda görev alır, aylık faaliyet raporlarını hazırlarlar.

GENEL SEKRETER:

Federasyon Genel Sekreterinin Görevleri: Federasyonun tüm yazışmalarını yapar. Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar. Federasyonun tüm evrak ve dosyalarını düzenler ve muhafaza eder. Üye derneklerin isim, adres ve diğer bilgileri ihtiva eden kayıtları günlük olarak düzenler ve muhafaza eder.

MUHASİP-VEZNEDAR:

Muhasip Veznedarın Görevleri: Federasyonun tüm mali işlerinden sorumludur. Gelir, Gider ve Genel harcamaları ihtiva eden defter veya defterleri tutar. Makbuz ve sair belgeleri muhafaza eder. Hesapları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Federasyon hesaplarını Yasalar çerçevesinde denetlemeye yetkili diğer mercilerin her an denetimine hazır bulundurur. Federasyon adına toplanan tüm gelirleri Federasyon adına bir bankaya yatırır. Bankadan para çekmek için Başkan ile birlikte imza atma yetkisini taşır.

Spor İşleri Sorumlusunun Görevleri:

SPOR İŞLERİ SORUMLUSU:

Spor İşleri Sorumlusunun Görevleri: Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak müsabakaların düzenli şekilde yürütülmesi ve tertiplenmesini sağlar. Üye dernekler ve sporcularla, Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin uyumunu sağlar ve Yönetim Kuruluna bu konularda bilgi verir. Önerilerde bulunur. Başkanın direktifleri doğrultusunda yıllık faaliyet programını hazırlar.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU:

Basın Ve halkla ilişkiler Sorumlusunun Görevleri: Federasyonun tüm etkinliklerinin Basın ve Yayın kuruluşlarına aktarılması, etkinliklerin yapılış ve sonuçlarının düzenli şekilde halka ulaşmasını sağlar.

Yukarıda gösterilen görevler sınırlı değildir. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerine dilediği ek görevleri verebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak kişilerin geçici olarak görevden ayrılmaları (özürlü) halinde onlara vekâlet edecek olanlar Başkan tarafından tayin edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri lüzumlu görüldüğü hallerde Başkan tarafından değiştirilebilir.

DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU:

Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinde uluslararası nitelikli müsabakaların düzenli şekilde yürütülmesini sağlar, yurt dışında temas olanaklarını araştırır, yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişkileri sağlar.

BÖLGE TEMSİLCİLERİYLE İLİŞKİLER SORUMLUSU:

Bölgelerde düzenlenecek organizasyonlarda görevlendirilecek temsilcilerle federasyon arasındaki koordinasyonu sağlar, Yönetim Kurulu kararları hakkında onları bilgilendirir.

HAKEM İŞLER SORUMLUSU:

Tenis müsabakalarının düzenli bir şekilde yapılması için, gerekli hakem tayininin Yönetim Kurulunca gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunur, müsabaka sonuçlarını kontrol eder, düzenli bir şekilde kayda geçer, her organizasyon sonunda rapor hazırlar ve Yönetim Kuruluna bilgi verir.

SOSYAL İŞLER SORUMLUSU:

Federasyona gelir getirici her türlü faaliyeti düzenler, müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenlerinde gerekli programı hazırlar, izaz ikramın düzenli yapılmasını sağlar.

30.Yönetim Kurulunun Sorumluluğu:
Yönetim Kurulu Federasyon icra salâhiyetine haia en faal organdır. Yönetim Kurulunun sorumluluğu müşterek olup bu Tüzük hükümlerine uyumsuzluktan dolayı Genel Kurula karşı topluca sorumludurlar.

31.Çalışma Düzeni:
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurul içinde müşterek cephe ve ahengi korumakla zorunludur.

32.Faaliyet Raporu:
Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda çalışmalarını gösteren bir faaliyet raporu tanzim eder ve Spor Dairesine gönderir.

33.Toplantı Çoğunluğu ve Karaları:
Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir, bir defa; Başkan veya vekilin daveti ve Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oy beraberliği halinde Başkanın oyu ayırıcı olur.

34.Toplantıya İştirak zorunluluğu:
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurulun toplantılarında bulunmaya zorunludur. Kurul toplantılarına makul mazeret olmaksızın en az üç toplantıya iştirak etmeyen Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile görevden alınabilirler.

C. CEZA KURULU

35.Ceza Kurulunu oluşumu: Federasyon Genel Ceza Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak kendi Ceza Kurulunu oluşturur.

36.Ceza Kurulunun Yetkileri:
Federasyon Ceza Kurulu “Genel Ceza” Tüzüğünde belirtilen istisnalar
ışığında kendi Ceza Yönetmeliğinde belirtilenlerin tümü hakkında kendisine bağlı kuruluş ve kişiler hakkında kovuşturma açmak ve kesin kararı vermek yetkisine sahiptir.

37.Ceza Kurulunun Çalışma Düzeni:
Federasyon Ceza Kurulu, Genel Ceza Tüzüğünde belirtilen Genel Ceza Kurulunun çalışma düzenine uygun olarak hareket eder. Genel Ceza Tüzüğünde belirtilmeyen hususlarda Federasyon Ceza Kurulu her çeşit kararı almaya yetkilidir.

MALİ HÜKÜMLER:

38.Federasyonun Gelir Kaynakları:
FEDERASYON GELİR KAYNAKLARI:

1) Üye derneklerden alınan yıllık üyelik yenileme ücreti

2) Maç ve turnuvalardan sağlanan gelirler

3) Lisans Gelirleri

4) Her türlü yayın

5) Ceza Gelirleri

6) KKTC Mali Bütçesinden sağlanan bütçe payı

7) Diğer Gelirler

39.Aidatın ödenmesi: Üye dernekler ödemekle zorunlu oldukları yıllık aidatlarını ödememeleri halinde federasyon faaliyetlerinden men edilir.

40.Tahsilatlar:
Federasyon adına yapılacak olan her çeşit tahsilâtlar Federasyon Mühürünü taşıyan dip koçanlı veya kopyalı makbuz karşılığında alınır. Bütün bu makbuzlar Muhasip-Veznedar veya vekilleri tarafından imzalanır.

41.Tahsilat Yetkisi:
Muhasip-Veznedar veya onun yetkili vekilinden başka kimsenin Federasyon adına tahsilat yapmaya yetkisi yoktur.

42.Para Muhafazası veya bankadan çekme:
Muhasip-Veznedar Federasyonun yıllık bütçesinin binde 2’sinden fazla parayı bir haftaya aşkın bir süre için kasasında bulundurmayıp, Federasyonun Banka hesabına yatırmaya zorunludur. Bankadan, Başkan ve Muhasip-Veznedar veya onların yetkili vekillerinin imzası olmadan para çekilemez.

43.Yönetim Kurulu kararı olmadan yapılmayan ödemeler:
Yönetim Kurulu kararı olmadan KKTC’de ilgili zamanda yürürlükte olan asgari ücretten fazla masraflar için Başkan ve Muhasip-Veznedar veya onların yetkili vekilleri müştereken ödeme yapamazlar.

44.Federasyon Tüzel Kişiliği:
Başkan Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyon adına ve Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak her çeşit taahhütlere girişmeye, borç almaya, dava ikamesine, davadan feragat muamelelerini ve bunlara müteferri işleri yapmaya yetkilidir.

45.Özel Komitelerin Mali Mesuliyeti:
Federasyon gerçekleşmesine yarayacak ve Federasyonu mali yükümlülük altına sokacak ve Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilecek herhangi bir faaliyet, çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan, özel komitelerin mali mesuliyeti altında yürütülebilir.

46.Nakdi Yardım Şartları:
Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yarayacağına inanılan hususlarda ve Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca kişi ve takımlara ayni masrafları karşılayacak veya hizmet karşılığında nakdi yardım yapılır.

47.Basın ve Yayın:
Basın ve Yayına verilecek Resmi açıklama ve bilgiler Federasyon Başkanı ve yetkili kılacağı temsilcisi tarafından verilir.

48.Denetleme Kurulu:
Federasyonun herhangi bir husustaki icraatı üye derneklerin tam sayısının yarıdan bir fazlasının kararı ve Genel Kurulda oy çoğunluğu ile seçilecek ve üç kişiden oluşacak özel bir komite tarafından denetlenebilir.

49.Sicil ve Lisans:
Federasyonun faal üye derneklerinin sporcularının Sicil ve Lisans işlemleri “Sicil ve Lisans” Yönetmeliği uyarınca yapılır.

50.Lisansların vize edilmesi:
Verilen Lisanslar her sezon başı vize edilir. Vizesi yapılmayan lisanslar geçerli sayılmaz ve lisans sahibi o sezon hiçbir Resmi Müsabakaya katılamaz.

51.Lisans için yıllık aidat yenileme ücreti:
Üye dernekler çıkartacakları her lisans için federasyona makbuz karşılığı yıllık aidat yenileme ücretinin %5 kadar ücret öderler.

52.Yabancı Uyruklu sporcular:
Her dernek sadece büyükler kategorisinde 8 kişilik müsabaka kadrosunda iki tane yabancı uyruklu sporcu bulundurabilirler. Bu oyuncular sezon içerisinde başka bir oyuncu ile değiştirilemezler.

DİĞER HÜKÜMLER:

53.Komiteler Oluşturulması:
Federasyon Başkanı Yönetim Kurulu kararınca Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak komiteler oluşturabilir ve bu komitelerin başkanlığını kendi uhdesine alabilir. Veya yetkili kılacağı bir Yönetim Kurulu üyesine verebilir.

54.Üye Derneklerin Görevleri:
Üye dernekler Yönetim Kurulu’na seçilenlerin isimlerini ve görevlerini belirterek seçimden en geç 15 gün içerisinde Federasyona bildirirler.

55.Derneklerden istifa eden sporcular:
Derneklerden istifa eden sporcular, bonservis belgesi ibraz edememeleri halinde 1 sezon Resmi Takım Müsabakalarına katılamazlar. Derneklerinden istifa eden sporcular istifa belgelerinde hangi kulübe gitmek istediklerini belirtmek zorundadırlar.

56.Bonservis:
Dernekler bonservis verecekleri sporcularının hangi derneğe geçeceklerini belirtmek zorundadırlar.

57.Sporcu Aktarma Süresi:
Sporcu transferi müddeti yönetim kurulunca belirlenir ve üyelere en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilerek ve en az bir Türkçe gazetede ilan edilerek başlar ve ilan tarihini takip eden 14.gün saat 19.00 da sona erer. Buna ek olarak, federasyona üye dernek tam sayısının yarıdan bir fazlasının yazılı başvuru yapması halinde federasyon yönetim kurulu sporcu transfer müddeti olarak 7 günlük ek bir süre belirleyebilir.

58.Sporcu Aktarma ve geri çekilmesi:
Herhangi bir sporcu, aktarma ayı müddetine bir defada olmak üzere yalnız bir derneğe aktarılması için müracaat edebilir ve arzu ettiği takdirde aktarma ayı müddetine müracaatını geri alabilir ve eski kulübüne dönebilir.

59.Cezalı transfer müracaatı:
Cezalı transfer yapan bir sporcu cezası bittikten iki yıl sonra yeniden cezalı transfer yapmak için müracaat edebilir.

60.Cezalı sporcunun aktarılmasının yapılacağı aktarma işlemleri:
Cezası Ceza Kurulu tarafından verilen veya onaylanan bir sporcunun cezalı bulunduğu müddet içerisinde aktaraması yapılamaz.

61. Federasyon tüm aktarma işlemlerini “Sporcu Aktarma Tüzüğü’ne uygun olarak yürütür. Gerçekleştirilen aktarmalar, yapılacak ilk Genel Kurulda Kurulun onayına sunulur.

62.Federasyonun Düzenleyeceği resmi müsabakalara katılmayan derneklerin ödeyeceği zararlar:
Federasyonun düzenleyeceği Resmi Müsabakalara üst üste iki defa katılmayan derneklerin ilgili takımları bir alt kümeye düşürülür. Düşürülecek alt küme yoksa faaliyetlerden çıkarılır ve sporcuları serbest bırakılır ve dernekler katılmadıkları her resmi müsabaka için yıllık üyelik yenileme ücretinin iki katını ceza olarak Federasyona öderler.

Resmi müsabakalara katılmayıp da haklı gerekçe belirten derneklerin bu mazeretleri Ceza kurulunca onaylandığı takdirde bu madde kapsamında işleme tabi tutulmazlar.

63.Cezalar:
Federasyonun düzenlediği Resmi Müsabakaların tümünü gerektiği gibi tamamlamadan müsabakalardan ayrılan dernekler müsabakalara iştira etmemiş olarak kabul edilir ve haklarında 62’nci madde hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ KURALLAR:

64.Geçici kurallar:
Federasyon “Müsabaka Yönetmeliği” ve “Hakem Yönetmeliği” genel Kurulda onaylanıncaya kadar bu hususlardaki bütün işlemler Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun çıkaracağı tamimlar uyarınca yürütülür.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ:

65.Yürürlüğe Giriş:
Bu Tüzük, Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

66.Yürürlükten kaldırma:
R.G. 20.11.1981 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan A.E.632 sayılı Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu Geçici Kuruluş Tüzüğü, bugüne kadar yapılan işlemlere halel gelmeksizin, işbu Tüzük Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten başlayarak 20,11.1981 yürürlükten kalkar

EK III

A.E. 632.