KKTF Büyükler Ligi TalimatI,TakIm Listeleri,Kura çekimi sonunda oluşan gruplar ve Fikstür AçIklandI..

KKTF Büyükler ligi takIm listeleri ve gruplari belirlendi.KKTF Büyükler ligi kura çekimi kulüp temsilcilerinin katIlImIyla Lefkoşa Şehir Kulübünde çekildi.

kadınlarda yedi,erkeklerde be? takImIn mücadele edece?i KKTF Büyükler ligi ba?lIyor.

Ek’te son takIm listelerini,kura çekimi sonundaa olu?an gruplarI ve haftaLŞK fikstürleri görebilirsiniz.

DAÜ,YDÜ ve GAÜ takImlarInIn Türikye de katIlacaklarI Üniversiteler arasI turnuvalarIn tarihleri henüz açIklanmadI?I için bu takImlarIn fikstüründe değişiklik olabilir.

KULÜPLERARASI TENIS LIGI TALIMATI-2017

1. KAPSAM: KulüplerarasI Tenis Ligi’nin düzenlenmesi, idari ve teknik konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmi?tir. Ligin oynanmasI sIrasInda olabilecek değişiklikler ve tamamlamalar dâhil her türlü bilgi akI?I KKTF ilan panosu veYaşweb sayfasI aracIlI?I ile YaşIlacaktIr.

2. DAYaşAK: Bu Talimat Tenis Müsabaka Yönetmeli?inin 24. maddesi uYaşInca çIkarIlmI?tIr.

3. KATEGORILER VE Yaş SINIRI: KulüplerarasI Tenis Ligi Erkekler ve KadInlar olmak üzere iki kategoride oynanacaktIr. Kulüpler kadInlar ve erkeklerde 2004 Yılından daha küçük sporcu listelerine Yaşamazlar.

4. LIGIN OYNANI?I: Tenis ligi erkeklerde takIm listelerinde bulunan ilk be? sporcunun puanlarI toplamI, kadınlarda ilk üç sporcunun puanlarI toplamI alInarak takIm puanlarI belirlenerek sIralama olu?turulur.
Erkek takIm sayIsI be? OLDUĞUndan tek devreli lig usulü maçlar oynanacaktIr. MaçlarIn sIrasI;

1.Hafta 5-3,4-2
2.Hafta 3-1,4-5
3.Hafta 1-4,2-5
4.Hafta 2-3,5-1
5.Hafta 1-2,3-4

KadIn takImlarI sayIsI 7 OLDUĞU için takImlar A ve B grubu olacak ?ekilde iki gruba ayrIlacaklardIr. TakImlar gruplara yerle?tirilirken takIm puanlarIna göre 1 ve 2nci sIrada olan takImlar kura ile A ve B grubuna yerle?tirilir. Bu işlem 3 ve 4ncü sIra,5 ve 6ncI sIra, 7 ve 8nci sIrada olan takImlar için tekrarlanIr. Gruplarda yer alan takImlar hepsi birbirleriyle oynaYaşak ?ekilde a?a?Ida verilen sIrada birbirleriyle maç YaşacaklardIr.

4 lü Grup Maç sIrasI
1.Hafta: 4–1, 2–3
2.Hafta:1–3, 2–4
3.Hafta:1–2, 3–4

3 lü Grup Maç sIrasI
1.Hafta: 3–1
2.Hafta: 2–3
3.Hafta: 1–2

Grup maçlarI sonunda, A grubu 1ncisi B grubu ikinci ile B grubu 1ncisi A grubu 2ncisi ile çapraz e?le?erek YaşI final maçlarI oynanIr. SonrasInda maçlarInI kazanan takImlar finaLŞKaybeden takImlar ise 3’3ncülük maçlarI oynarlar.

KadInlar da Final ve 33ncülük maçlarI Erkeklerde 4.Hafta ve 5.Hafta maçlarI Girne Belediyesi Tenis Kulübünde oynanacaktIr.

5.MÜSABAKA YERLERI VE SAATLARI: MüsabakalarIn yer ve saatleri Federasyon tarafIndan belirlenir. MaçlarIn ba?lama saatini başhakem belirler.

6. MÜSABAKA TARIHLERI VE ERTELEME: KulüplerarasI Tenis Ligi müsabakalarInIn tarihleri Federasyonca SaptanIr ve Müsabakalara katIlan Kulüplere duyurulur. Hava ko?ullarInIn elveri?siz olmasI, en az iki oyuncusunun sInavlarInIn olmasI veYaşyurt dI?Indaki turnuvalara katIlacak oyuncularIn veYaştakImlarIn YaşIlI olarak federasyona bildirilmesi ile mazereti Federasyonca kabul edilen sebepler dI?Inda herhangi bir sebeple erteleme YaşIlamaz. Ertelenen tüm müsabakalar fikstür de sadece tarih de?i?ikli?i YaşIlarak KKTF belirledi?i tarihte oynanIr. Herhangi bir sebepten dolayI erteleme tüm takImlar de?il iki takIm veYaşdaha fazla olmasI halinde o hafta içerisinde veYaşFederasyonun belirleyece?i herhangi bir tarih de oynanmasIna karar verebilir.

7. başhaKEM: MüsabakalarIn başhakemleri Federasyon tarafIndan atanIr. başhakemler müsabakalarIn bitimini takip eden gün içinde kar?Ila?ma sonuçlarInI gösteren bir raporu Federasyona faksla, maille veYaşelden göndermekle yükümlüdür. Bu raporda, varsa YaşIlan itirazlar ile sportmenli?e aykIrI davranI?lar da gerekçeli olarak belirtilir.

8. MÜSABAKALARIN ?EKLI: KulüplerarasI Tenis Ligi müsabakalarI erkelerde üç tek ve iki çift kadınlarda ise iki tek ve bir çift maçI olarak oynanIr. Maçlar teklerde her sette tie – break uygulamalI, 3 set üzerinden 2 set alan kazanIr ?eklinde oynanIr. Çiftlerde karar puanlı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanIr ?eklinde oynanIr. Çiftlerde 3. set oynanmasI halinde 3. set süper tie-break (10 puan) olarak oynanIr.

Müsabakalar erkeklerde tekler 3–2–1 ve çiftler 2–1 numaralI oyuncularIn maçlarI ile kadınlarda tekler 2–1 ve çiftler maçI sIrasIyla oynanIr. Ancak, mücbir sebeplerden ötürü başhakem maçlarIn sIralamasInda değişiklik Yaşabilir. Saha sayIsI müsait ise, bütün maçlar aynI anda ba?laYaşilir.
1. ve 2. Çift takImlarInI belirlerken oynaYaşak sporculara 1-4 arasInda (genel listedeki sIra korunarak) numara verilir. Beraber oynaYaşak sporcularIn sayIlarInIn toplamI küçük olan 1. SIraYaşdi?eri 2. SIraYaşYaşIlIr. PuanlarIn toplamInIn e?it olmasI durumunda hangi takImIn 1. SIrada oynaYaşa?Ina takIm kaptanI karar verir. Tek maçlarIn bitiminden sonra çift maçI oynanIr. Son tek maçInI oynaYaş sporcunun, çift maçInI da oynaYaşak olmasI halinde her iki maç arasInda en az YaşIm saat dinlenme hakkI vardIr.

Maçlar esnasInda Antrenörlük belgesine sahip ve federasyona yIlLŞK güncellemesini Yaşan antrenörler sahada oyuncusunun YaşIna oturabilir. Ancak antrenör oyuncusuna taktik vermek vb. amaçla sadece oyun aralarInda konu?abilir. Aksi davranI? içerisinde görülen kaptanIn oyuncusuna, taktik vermeden ceza uygulamasI YaşIlIr.

9. SAHALAR: MüsabakalarIn tümü, ayni satIh kaplamalI sahalarInda oynanIr. MüsabakalarIn tamamInIn aynI satIh kaplamalI sahalarda oynanamaYaşa?I anla?IlIrsa başhakem maçlarIn ba?ka satIhlI, açIk veYaşkapalI, gerekirse I?Ik altInda nizami sahalarda oynanmasIna izin verebilir.

10. TOPLAR: MüsabakalarIn toplarI Tenis Federasyonu tarafIndan temin edilir. Her maç için yeni bir kutu nizami top açIlacaktIr. MüsabakalarIn uzamasI durumunda ve başhakemin gerekli görmesi halinde ikinci bir yeni kutu top açIlacaktIr.

11. KLASMAN: KulüplerarasI Tenis Ligine katIlan sporcularIn klasman sIralamasInda büyükler ferdi klasman sIralamasI esas alInIr.

SporcularIn klasman sIralamasInda yer almamasI veYaşgeçerli sebeplerle turnuvalara katIlmamasI nedeniyle puanInIn bulunmamasI hallerinde, klasman yeri ilgili kulüp tarafIndan belirlenir.

12. TAKIM LISTELERI: Kulüpler arasI Tenis Ligine katIlan kulüpler, en geç Federasyonun belirledi?i son ba?vuru tarihinde 11. maddedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri TakIm Listelerini Federasyona tevdi ederler. SIralama listeleri, Federasyonca onaylandIktan sonra uygulanIr. TakIm puanlarI belirlenirken kadınlarda ilk 3 erkeklerde ilk 5 oyuncunun toplam puanI takIm puanInI olu?turur.

13. MÜSABAKA LISTELERI: Müsabakalara katIlacak takImlarIn kaptanlarI sporcu sIralama listelerini düzenleyerek müsabakalarIn ba?lama saatinden 15 dakika önce başhakeme imzalI 1 nüsha olarak verirler. Listeler verildikten sonra değişiklik YaşIlamaz.

14. KLASMAN VE Yaş SINIRINA AYKIRI SPORCU OYNATMA: Sporcu klasman sIralamasIna ve Yaş sInIrI kuralIna aykIrI olarak sporcu oynatIldI?I yolundaki itirazlarIn, maçIn bitiminden sonra en geç bir saat içinde takIm kaptanlarI tarafIndan başhakeme YaşIlI olarak YaşIlmasI gerekir. Bu süre içinde YaşIlmaYaş itirazlar dikkate alInmaz.

Klasman esaslarIna ve Yaş sInIrIna aykIrI olarak oyuncu oynatIldI?I anla?Ilan takImIn o maçI rakibi lehine 6–0 ve 6–0 hükmen yenik saYılır.

15.YaşANCI OYUNCU: TakImlar listelerine istedikleri kadar YaşancI oyuncu Yaşabilirler. Müsabaka günü kadınlarda bir oyuncu erkeklerde ise iki oyuncu oynatma haklarI vardIr.

16. EKSIK SPORCU ILE OYNAMA: Bir müsabaka esnasInda, sporculardan birinin oyunu terk etme zorunda kalmasI halinde, oyunu terk eden sporcunun kazanmI? OLDUĞU set ve sayIlar nazara alInIr.
Hakem tarafIndan oyundan atIlan sporcunun almI? OLDUĞU set ve sayIlar geçersizdir. Müsabakalara erkeklerde 3 kadınlarda 2 sporcudan a?a?I kurulmu? bir takImla katIlInamaz.

Bir takImIn eksik sporcu ile müsabakalara katIlmasI halinde, o takImIn oynamadI?I maç rakibi lehine 6–0 ve 6–0 hükmen kazanIlmI? saYılır.

17. MÜSABAKALARA KATILMAMA: KulüplerarasI Tenis Ligine, özrü Federasyonca kabul edilmeyen nedenlerle, müsabakalara katIlmaYaş veYaşkatIldI?I halde müsabakalardan çekilen takImlar hükmen yenik saYılır. Iki defa hükmen yenik sayIlan takIm ligden ihraç edilir.

18. MÜSABAKA SONUÇLARI: KazanIlan müsabakalarIn toplamI, rakip takImdan en az bir fazla olmasI halinde kazanan takIma (2) puan, kaybeden takIma ise (1) bir puan verilir.

19. PUANLARIN E?ITLI?I (AVERAJ):
TakImlarIn puanlarInIn e?itli?i 2 takIm arasInda olmasI halinde:
Kendi aralarIndaki müsabakalarIn sonucuna bakIlIr.

TakImlarIn puanlarInIn e?itli?i 3 veYaşdaha fazla takIm arasInda olmasI halinde:

a) KazanIlan ve kaybedilen maç sayIsInIn farkIna bakIlIr. Bu e?itse,
b) KazanIlan ve kaybedilen set sayIsInIn farkIna bakIlIr. Bu e?itse,
c) KazanIlan ve kaybedilen oyun sayIsInIn farkIna bakIlIr.
Bu suretle, maç, set veYaşoyun sayIsI üstün olan takIm, galip saYılır.

20. YOLLŞK: Federasyonca görevlendirilen ki?ilerin yolLŞK ve yevmiyeleri ile hakem ücretleri Federasyon bütçesinden kar?IlanIr.

21. MEVZUATI BILIYOR SAYILMA: KulüplerarasI Tenis Ligine katIlan kulüpler Tenis Müsabaka Yönetmeli?i ile i? bu Talimat Hükümlerini biliyor saYılırlar.

K.K.TENIS FEDERASYONU

 

Haber oluşturulma tarihi : 2017/02/16

Share Now

Related Post