No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu 15 Temmuz 2014 tarihinde gerçekle?tirmi? OLDUĞU toplantIda sporcularImIzIn yurtdI?I turnuvalarIna katIlIm imkanlarInI de?erlendirmi? ve Spor BakanlI?Indan 8-9-10 Kategorisi dI?Indaki kategorilerle ilgili di?er yurtdI?I turnuva katIlIm taleplerine kaynak yetersili?ine ba?lI olarak olumsuz YaşIt vermesinden dolayI tüm Yaş kategorilerindeki BAŞARIlI sporculara en azIndan bir turnuvaYaşkatIlIm konusunda destek verilmesini kararla?tIrmI?tIr.Bununla ilgili olarak 2014 Yılı içerisinde ve toplantI tarihe kadar olan sürede düzenlenmi? olan turnuvalarda alInan puanlarI dikkate alarak 12-14-16 ve 18 Yaş grubu sporcularIna klasman sIralarI baz alInarak yurt dI?Indaki turnuvalara katIlIm için 500TL LŞK katkI Yaşma kararI almI?tIr.
Konu hakkInda Federasyona ba?lI Kulüpler bilgilendirilerek SporcularIn kulüpleri aracIlI?I ile Federasyonumuza 2014 Yılı içerisinde hangi turnuvaYaşkatIlaca?InI bildiren bir YaşI ile ba?vurmalarI durumunda sözkonusu katkIdan Yaşarlanabileceklerdir.Isimleri 15 Temmuz 2014 itibari ile Yaş grubu klasman sIralamasIna göre belirlenen sporculardan e?it Yaşarlanabilinmesi amacIyle 2014 Nisan ayInda KonYaşdaki UluslararasI Spor OyunlarIna katIlan sporcular hariç tutulmu?tur.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/07/18

Tags

Share Now

About Author

Related Post